Prosíme občanov našej obce (Lubeník) aby vyplnili anonymný dotazník uvedený na nižšie uvedenom linku.

Vážená pani, vážený pán, milí obyvatelia Mikroregiónu Magnezit,
Zákon č. 309  z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce Mikroregión Magnezit a obce, ktoré sú jeho súčasťou i v ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj. 
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie Mikroregiónu Magnezit.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých obcí . 
 
Vyplnenie dotazníka zaberie 15 minút.
Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.
 

Dotazník na stiahnutie